Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.

15623
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Nowe Czarnowo: udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie zadania - Modernizacja części wysokoprężnej (WP) i średnioprężnej (SP) turbiny 13K215 w zakresie bloku 7 w Elektrowni Dolna Odra w wysokości 42.312.500,00 zł
Publikacja nieobowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., do kontaktów: Piotr Juszczak, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3165781, fax 091 3154470, e-mail: jlewandowski@dolnaodra.com.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.dolnaodra.com.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: elektroenergetyka; Inne:elektroenergetyka.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie zadania - Modernizacja części wysokoprężnej (WP) i średnioprężnej (SP) turbiny 13K215 w zakresie bloku 7 w Elektrowni Dolna Odra w wysokości 42.312.500,00 zł.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 6.
Główne miejsce świadczenia usług: ZEDO S.A.
Nowe Czarnowo 76
74-105 Nowe Czarnowo.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie zadania - \Modernizacja części wysokoprężnej (WP) i średnioprężnej (SP) turbiny 13K215 w zakresie bloku 7 w Elektrowni Dolna Odra\ w wysokości 42.312.500,00 zł.
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Wyciąg z SIWZ:
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
6.1 O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz warunki określone postanowieniami SIWZ.
6.2 Wykonawcy winni być uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem.
6.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie poniżej wymienionych dokumentów.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Oferta powinna zawierać:
7.1. Formularz ofertowy na załączniku nr 1.
7.2. Oświadczenie Wykonawcy na załączniku nr 2, stwierdzające, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7.3. Dokumenty i zaświadczenia wskazane poniżej:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) koncesja, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,
c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: powyżej 422.000 zł
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data rozpoczęcia: 01.06.2007; lub data zakończenia: 31.12.2012
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: brak wadium
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: Wyciąg z SIWZ:
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
6.1 O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz warunki określone postanowieniami SIWZ.
6.2 Wykonawcy winni być uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem.
6.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie poniżej wymienionych dokumentów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wyciąg z SIWZ:
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Oferta powinna zawierać:
7.1. Formularz ofertowy na załączniku nr 1.
7.2. Oświadczenie Wykonawcy na załączniku nr 2, stwierdzające, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7.3. Dokumenty i zaświadczenia wskazane poniżej:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) koncesja, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,
c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Marża powyżej Wibor 1M 60
2. Prowizja 40
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dolnaodra.com.pl.
Opłata:
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2007 godzina 09:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 16.04.2007, godzina 09:15, w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna nr 27, budynek dyrekcji H-16.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 02.03.2007.