Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie

21105
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Olsztyn: remont budynku i garażu Inspektoratu ZUS w Lidzbarku Warmińskim
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie, do kontaktów: Joanna Ustaszewska, Plac Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5212457, fax 089 5350228, e-mail: ustaszewskaj@zus.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.zus.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Olsztyn, Maria Skibińska, ul. Mickiewicza 2, 10-548 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5212477, fax 089 5212457, e-mail: ustaszewskaj@zus.pl, www.zus.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego; Ogólne usługi publiczne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont budynku i garażu Inspektoratu ZUS w Lidzbarku Warmińskim.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Inspektorat ZUS w Lidzbarku Warmińskim ul. Legionów 3.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont budynku i garażu Inspektoratu ZUS w Lidzbarku Warmińskim
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: nie dotyczy
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.45.30.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: zamówienie powyżej 60 tys. EURO
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach: 154
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium:
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, a mianowicie:
1.posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, tzn. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednym zamówieniem w zakresie robót budowlano-remontowych w budynkach biurowo usługowych o wartości 200 tys. zł brutto oraz posiadać dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie;
3.dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. Wykonawca powinien dysponować:
-osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej.
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi
4.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy,
2.Kosztorys ofertowy
3.Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych -załącznik nr 2 - oryginał .
4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i potwierdzające zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z zakresem prowadzonego postępowania.
5.Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, zamówień spełniających postawiony warunek z podaniem ich zakresu, wartości oraz daty i miejsca wykonania
6.Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień spełniających postawiony warunek.
7.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia- kserokopia uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl.
Opłata: 160 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: osobiści w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 2, pok.203 lub pocztą.
Cena siwz : 160,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt 00/100 zł) w tym VAT 28,85zł ( słownie: dwadzieścia osiem 85/100 zł). Wpłaty za siwz należy dokonywać na konto : Bank Handlowy S.A. I Oddział Warszawa 16103010160000000061725001 lub w kasie w siedzibie Zamawiającego Plac Konsulatu Polskiego 4 w Olsztynie. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00 z przerwą od 11:30 do 12:00.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2007 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: 05.06.2007
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.05.2007, godzina 10:30, Olsztyn, ul. Mickiewicza 2, p.202.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05.04.2007.