Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Data: 2007/04/02
Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Alicja Kostkiewicz, ul. Potulicka 2, 70-952 Szczecin, Tel. 0914892797 w. 208, Fax 091 488 74 95, E-mail akostkiewicz@wamszn.net.pl
Adres strony internetowej: www.wam.net.pl
Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji mapy w zakresie treści ewidencyjnych w granicach nw. działek, położonych w Wałczu w obr. Wałcz 1, przy ul. Dworcowej:
-          dz. nr 3335/1
-          dz. nr 3335/11
-          dz. nr 3335/12
-          dz. nr 3335/13
-          dz. nr 3335/14
-          dz. nr 3335/15
-          dz. nr 3335/16
-          dz. nr 3335/17
-          dz. nr 3335/18
-          dz. nr 3335/19
-          dz. nr 3335/20
-          dz. nr 3335/21
-          dz. nr 3335/22
-          dz. nr 3335/23
-          dz. nr 3335/24
-          dz. nr 3335/25
-          dz. nr 3335/26
 
Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:
o         zgłoszenie roboty geodezyjnej w PODGiK w Wałczu
o         aktualizacja mapy ewidencji gruntów,
o         aktualizacja mapy zasadniczej,
o         sporządzenie wykazu zmian gruntowych (zmian geodezyjnych),
o         dokonanie zmiany użytku działki,
o         złożenie dokumentacji do PODGiK w Wałczu,
o         sporządzenie aktualnego wyrysu z mapy ewidencyjnej i aktualnego wypisu z rejestru gruntów dla każdej z działek, celem dokonania zmian w KW.
 
W związku z tym, że ww. działki są niezabudowane, należy dokonać zmiany użytku z „Bi” na „Bp”.  Ponadto zmian dokonać należy w określeniu położenia nieruchomości. Mając na uwadze fakt, że są to działki niezabudowane, położenie powinno być określone jako: „Wałcz ul. Dworcowa” w miejsce dotychczasowego: „Wałcz ul. Dworcowa 14”. Powyższe uregulowania niezbędne są do prawidłowego przygotowania nieruchomości do przyszłej sprzedaży i założenia nowych ksiąg wieczystych.
Kryteria oceny ofert: cena - 100%
Termin : 2007/04/11
Miejsce składania ofert : Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
Szczecin, ul. Potulicka 2, pokój 211 - kancelaria, w terminie do 11.04.2007r., do godziny 1000.