Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

21178
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Bełchatów: szkolenie grupowe bukieciarstwo
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, do kontaktów: Barbara Głowacka, Joanna Deleśkiewicz,
Lidia Rymarczyk, ul. Bawełniana 3, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 044 6329404, 6326489, e-mail: lobe@praca.gov.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.pupbelchatow.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: szkolenie grupowe bukieciarstwo.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 80.
Główne miejsce świadczenia usług: Teren miasta Bełchatowa.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych bukieciarstwo
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Wymagane jest złożenie dokumentów według SIWZ
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 80.42.00.00, 80.42.30.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Szkolenie grupowe dla 20 osób bezrobotnych Bukieciarstwo
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 2
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: Według rozdziału V SIWZ
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Według rozdziału V SIWZ
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Według rozdziału VI SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupbelchatow.pl.
Opłata:
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2007 godzina 09:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 23.04.2007, godzina 09:30, Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak.; Szkolenie realizowane w ramach projektu \PRZYSTANEK PRACA\- Działanie 1.3, schemat a), współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie\.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05.04.2007.