Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie

19586
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Nysa: budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie - I etap
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie, do kontaktów: Jacek Krzywoń, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, woj. opolskie, tel. (077) 4080513, 4080553, fax (077) 4080553, e-mail: zp_nysa@op.onet.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.nysa.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie - I etap.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Nysa.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: budowa drogi.
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Okres gwarancji minimum 3 lata.
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.10, 45.23.31.20.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Nawierzchnie drogowe
Jezdnia : nawierzchnia z kostki betonowej-1.365,90m2
Chodniki : chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm - 612,10m2 , nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - wjazdy -70,20m2
Kanalizacja deszczowa : wpusty uliczne - 8szt., kanalizacja deszczowa z rur PCV śr. 150mm (przykanaliki)- 122,0m
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 15.11.2007
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium:
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1)oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia. Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych wraz z dokumentami poświadczającymi przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób odpowiedzialnych za wykonawstwo robót (przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót) w branżach roboty drogowe i sieci kanalizacyjne,
4)wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych. Jako warunek konieczny przystąpienia do przetargu należy przyjąć posiadanie trzech referencji dotyczących wykonania robót budowlanych o zbliżonym zakresie i wartości minimum 100 tys. złotych każda w okresie ostatnich 5 lat,
5)wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.nysa.tensoft.pl.
Opłata: 20 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: płatne przelewem na konto Zamawiającego po wystawieniu faktury VAT, lub w kasie Zamawiającego
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2007 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.04.2007, godzina 10:15, siedziba Zamawiającego pokój 005 ( parter) - Biuro Zamówień Publicznych.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 28.03.2007.