Centralna Składnica Marynarki Wojennej

21149
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Gdynia: dostawa farb okrętowych i wyrobów lakierowych
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Centralna Składnica Marynarki Wojennej, do kontaktów: Ryszard LIPIŃSKI, ul. kontradm. X. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6267933, fax 058 6267650, e-mail: zzielinski@mw.mil.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: CENTRALNA SKŁADNICA MARYNARKI WOJENNEJ, Ryszard LIPIŃSKI, ul. kontradm. Xawerego Czernickiego 124, 81-904 GDYNIA, woj. pomorskie, tel. 0 58 626 79 33, fax 0 58 626 76 50, e-mail: kzp_csmw@mw.mil.pl, www.mw.mil.pl.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Podmiot prawa publicznego; Obrona.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa farb okrętowych i wyrobów lakierowych.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: dostawy, kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy : CENTRALNA SKŁADNICA MARYNARKI WOJENNEJ
- MAGAZYN NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO GDYNIA,
UL. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1
81-919 GDYNIA OKSYWIE.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA FARB OKRĘTOWYCH I WYROBÓW LAKIIEROWYCH - zgodnie z asortymentem i ilościach podanych w wykazie (załącznik nr 1 do SIWZ)
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Oświadczenie o:
- spełnianiu wymogów normy obronnej NO-19-A800
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.31.00.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: 43120 litrów
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 31.08.2007
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: 10 000,00 zł
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawioe art 24 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 U Pzp oraz warunki dodatkowe takie jak:
- prowadzą działaność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamowienia
(potwierdzona wpisem do rejestru);
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
- spełniają wymagania określone w SIWZ.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania wymaganych warunków oraz wybór najkorzystniejszej oferty wg ustalonych kryteriów i zasad zostanie dokonany tylko na podstawie złożonych z ofertami dokumentów i informacji zawartych w ofertach.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 U PZP wg
załączonego wzoru zał. nr 2;
b)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania
ofert;
c)wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz sposób
reprezentacji o ile nie wynika to z załączonego rejestru (upoważnienie do
reprezentowania oferenta w zakresie prowadzonego postępowania - o ile takie
zostało wystawione)
d)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 m - ce przed
upływem terminu składania ofert;
e)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu , wystawione nie wcześniej niż
3 m - ce przed upływem terminu składania ofert;
f)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 U PZP
wystawione nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert;
g)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust.1 pkt 9 U PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 m - cy przed
upływem terminu składania ofert;
h)dowód wpłaty wadium;
j)tabelę cen zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Dokumenty o których mowa w pkt. IX należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania).
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą \Za zgodność z oryginałem\.
Powyższe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy przedstawić w formie załączników do oferty.
Jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków udziału o których mowa w pkt. VIII i IX SIWZ lub gdy Zamawiający nie uzna złożonych dokumentów za spełniające te warunki, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o zamówienie publiczne a złożona oferta nie będzie podlegała szczegółowej ocenie merytorycznej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena 100
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mw.mil.pl.
Opłata:
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2007 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 04.06.2007, godzina 10:30, CENTRALNA SKŁADNICA MARYNARKI WOJENNEJ ul. Kontradm. Xawerego Czernickiego 124 81-904 Gdynia pok. nr 119.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez wybraneo Wykonawcę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 15.000,00 zł.
2. Wszelkie wyjaśnienia dostyczące SIWZ udzielane będą tylko na pisemne
zapytania Wykonawców. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05.04.2007.