Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód"

18251
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Łódź: wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych wielkogabarytowych z terenów posesji objętych administrowaniem przez A.N. Łódź - Górna Zachód
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna "Zachód", do kontaktów: Jolanta Krakus, ul. Ciasna 19a lok. 18, 93-547 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6842352, fax 042 6842352 w. 22, e-mail: anzachod@poczta.wp.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): anzachod.toya.net.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych wielkogabarytowych z terenów posesji objętych administrowaniem przez A.N. Łódź - Górna Zachód.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 16.
Główne miejsce świadczenia usług: Posesje objęte administrowaniem przez A.N. Łódź-Górna Zachód.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wywozu odpadów komunalnych orza odpadów komunalnych wielkogabarytowych skatalogowanych pod pozycjami 20.03.01 i 20.03.07 (Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. Dz.U. Nr 112 z dnia 8 października 2001r. poz. 1206) z terenów objetych administrowaniem przez A.N. Łódź-Górna Zachód
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Nie dotyczy
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.12.13.10, 74.74.40.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Ilość wywozu odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia z posesji administrowanej przez A.N. Łódź-Górna Zachód wynosi 26508,04m3 oraz 60 kontenerów o pojemności 5m3 odpadów wielkogabarytowych.
Pojemniki do składowania odpadów zapewnia wykonawca i są one jego własnością.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data rozpoczęcia: 01.06.2007; lub data zakończenia: 31.05.2008
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4900,00zł
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca ubiegajacy sie o zamówienie publiczne musi :
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,
- nie podlegać wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na formularzu spelnia - nie spełnia na podstawie zlożonych dokumentów i oświadczeń
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiajacy żąda załączenia do oferty:
1. Wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krotszy - w tym okresie. Wykonawca udokumentuje, że wykonał co najmniej trzy usługi wywozu odpadow komunalnych trwające przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto - każda usługa oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
2.Wykazu niezbędnych do wykonania narzedzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca. Wykonawca udokumentuje, że dysponuje specjalistycznymi pojazdami w ilości minimum: pojazdy śmieciarki o pojemności nie mniejszej niż 18-20m3 - 4 szt; pojazdy śmieciarki do opróżniania na miejscu kontenerów o pojemności 5m3 - 1 szt. ; samochód kontener - 1 szt.; samochód myjnia - 1 szt oraz dysponuje pojemnikami i kontenerami w ilości nie mniejszej niż pojemniniki o pojemności 1,1m3 - 250 szt.; pojemniki o pojemności 0,77m3 - 3szt.; pojemniki o pojemności 0,11m3 - 38 szt.; pojemniki o pojemności 0,24 - 158 szt.; pojemniki kontenery o pojemności 5m3 (oprożniany na miejscu) - 3 szt.
W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia wykonawca złoży
- sprawozdanie finansowe lub inny dokument określajacy obroty oraz zobowiazania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
- informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca, posiada rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 przed upływem terminu skladania ofert, minimalna kwota zdolności kredytowej wynosi 80 000zł.
- Polisa a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 10% ceny ofertowej.
W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca załączy:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skladania ofert.
-Aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na prowadzenie dziallności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
- Oświadczenie, ze wykonawca posiada sortownię odpadów komunalnych bądź załączy kserokopię zawartych umów z firmami posiadającymi sortownię
- Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego
- Aktualne zaświadczenie własciwego naczelnika Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: anzachod.toya.net.pl.
Opłata: 22 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże:
1. w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku wykonawcy o jej przekazani,
2.wykonawcy moga odebrać osobiście w siedzibie zamawiajacego w pok. 18
3. za zaliczeniem pocztowym.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: nie dotyczy
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2007 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 19.04.2007, godzina 10:30, Łódź, ul. Ciasna 19a pok. 10.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20.03.2007.